Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 98, 26 Μάρτιος 1997