Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 431, 1η Δεκεμβρίου 2014