Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 73, 24 Μάρτιος 1992