Απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1981 περί συνάψεως συμφωνίας εναρμονίσεως Κοινότητος-COST περί εναρμονισμένης δράσεως στον τομέα της επεξεργασίας και της χρησιμοποιήσεως ιλύος καθαρισμού (δράση COST 68β) #Συμφωνία εναρμονίσεως Κοινότητος-COST περί εναρμονισμένης δράσεως στον τομέα της επεξεργασίας και της χρησιμοποιήσεως ιλύος καθαρισμού (δράση COST 68β)