Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 263, 31 Οκτώβριος 2006