Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 293, 27 Οκτώβριος 1997