Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 308, 25 Νοέμβριος 1982