Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CE 177, 25 Ιούλιος 2002