Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 221, 28 Αύγουστος 1992