Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 265, 4 Οκτώβριος 1984