Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)