Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 256, 26 Οκτώβριος 1995