Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 340/2010 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2010 , για τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 619/2008