Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 265, 28 Σεπτέμβριος 1983