Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 212, 9 Αύγουστος 2012