Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 24, 27 Ιανουάριος 2005