Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 334, 30 Νοέμβριος 1994