Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 96, 16 Απρίλιος 1982