Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 120, 10 Μάιος 2007