Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 134, 29 Μάιος 2003