Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 232, 10 Σεπτέμβριος 1992