Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 135, 30 Απρίλιος 1998