Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 60, 10 Μάρτιος 1982