Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 18, 24 Ιανουάριος 1987