Γραπτή ερώτηση P-010966/10 Carlos Coelho (PPE) προς την Επιτροπή. Ανεξαρτησία των εθνικών αρχών για την προστασία των δεδομένων