Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος