Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 501/81 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 1981 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου πού εφαρμόζεται στην επιστροφή για την όρυζα και τα θραύσματα