Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/386, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2020, päätöksen 2007/777/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luettelosta, joista lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti unioniin on sallittua, ja asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luettelosta, joista tuoreen lihan tuonti unioniin on sallittua (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)