Υπόθεση T-241/09: Αγωγή της 16ης Ιουνίου 2009 — Νικολάου/Ελεγκτικό συνέδριο