Απόφαση (ΕΕ) 2019/1577 του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)