Γραπτή ερώτηση αριθ. 809/89 του κ. Gérard Deprez προς την Επιτροπή Θέμα: Χορήγηση επιδοτήσεων για την καλλιέργεια καπνού