Γραπτή ερώτηση αριθ. 2059/85 του κ. Thomas Raftery προς την Επιτροπή Θέμα: Η απασχόληση στους οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος