Γραπτή ερώτηση αριθ. 1676/83 του κ. Andrew Pearce προς την Επιτροπή Θέμα: Μεταφορά του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών Επιστημών που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση