Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1830/80 τής Επιτροπής τής 11ης Ιουλίου 1980 περί τής προσωρινής αναστολής ορισμένων διατάξεων τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 «περί τών ιδιαιτέρων λεπτομερειών εφαρμογής τού καθεστώτος τών πιστοποιητικών εισαγωγής καί εξαγωγής στόν τομέα τών σιτηρών καί τής ορύζης»