Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 296/87 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου