Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1859/84 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1984 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 434/84 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1443/82 περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης