Γνωμοδότηση γιά τήν οικονομική κατάσταση στην Κοινότητα (μέσα τοΰ 1982)