Υπόθεση T-104/18: Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation κατά REA