ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# Κανονισμός (EOK) αριθ. 2910/73 τού Συμβουλίου τής 23ης Οκτωβρίου 1973 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού αριθ. 79/65/EOK «περί τής χρήσεως τών λογιστικών στοιχείων, τού πεδίου παρατηρήσεως καί τού αριθμού τών λογιστικών εκμεταλλεύσεων πού πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη στό δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος»