Υπόθεση 6/86: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που υπέ6αλε το Tribunal correctionnel του Verviers (πέμπτο τμήμα) με απόφαση της 8ης Ιανουαρίου 1986, στο πλαίσιο της δίκης που εκκρεμεί ενώπιον του μεταξύ Υπουργού Οικονομικών και Procureur du Roi αφενός και των Sikier Ahmet και Sikier Mehmet αφετέρου