Γραπτή ερώτηση αριθ. 1606/84 του κ. Sylvester Barrett προς την Επιτροπή Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις