Γραπτή ερώτηση αριθ. 1490/82 του κ. Karl von Wogau προς την Επιτροπή Θέμα: Διέλευση των συνόρων με δείγματα