Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 505/81 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 1981 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου πού εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά