Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 138, 4 Ιούνιος 1986