Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2975/83 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως μιας κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως, σχετικά με ορισμένα χειροποίητα προϊόντα (1984)