Κανονισμός (EOK) αριθ. 1463/82 τού Συμβουλίου τής 27ης Μαΐου 1982 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (EOK) αριθ. 2915/79 όσον αφορά τούς όρους υπαγωγής ορισμένων τυρών σέ ορισμένες δασμολογικές κλάσεις, καθώς καί τού κανονισμού (EOK) άριθ. 950/68 περί τού Κοινού Δασμολογίου