Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1215/71 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1971 περί ορισμένων λεπτομερειών σχετικών με τις διατάξεις-πλαίσια για τις συμβάσεις πωλήσεως του λίνου και της καννάβεως σε άχυρο