Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/89 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1989 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου