Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1797/86 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την κατάργηση ορισμένων ταχυδρομικών τελών κατά την προσκόμιση στο τελωνείο