Υπόθεση 227/89: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε με Διάταξη της 9ης Φεβρουαρίου 1989 το Sozialgericht της Στουτγάρδης στο πλαίσιο της υποθέσεως Ludwig Ronfeldt κατά Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte, προσεπικλη- θείς: Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander